Trang chủWB7Đấu thầu

Thông báo mời thầu số 20210313510

Thông báo mời thầu số 20210313510

Gói thầu số TV TA CPO 2021 Tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án (Giai đoạn gia han dự án)

Xem chi tiết
Danh sách kết quả đấu thầu trực tiếp của gói thầu có số thông báo mời thầu 20190966870-00

Danh sách kết quả đấu thầu trực tiếp của gói thầu có số thông báo mời thầu 20190966870-00

Danh sách kết quả đấu thầu trực tiếp gói thầu Thí điểm áp dụng ĐM KT-KT trong QL,khai thác CTTL cho các IMC trong vùng dự án WB7 theo QĐ Luật Thủy lợi và Hướng dẫn Phân bổ chi phí xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ Thủy lợi

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu số 20190941301

Thông báo mời thầu số 20190941301

Gói thầu Xây dựng tiêu chí, quy cách và chất lượng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu số 20190966870

Thông báo mời thầu số 20190966870

Gói thầu Thí điểm áp dụng ĐM KT-KT trong QL,khai thác CTTL cho các IMC trong vùng dự án WB7 theo QĐ...

Xem chi tiết

Quyết định điều chỉnh, bổ xung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 20190924235 - 00

Xem chi tiết
Kết quả lựa chọn Nhà thầu gói Tư vấn Giám sát và Đánh giá (M&E) CS3/M&E/CPO/2014

Kết quả lựa chọn Nhà thầu gói Tư vấn Giám sát và Đánh giá (M&E) CS3/M&E/CPO/2014

Kết quả lựa chọn Nhà thầu gói Tư vấn Giám sát và Đánh giá (M&E) CS3/M&E/CPO/2014

Xem chi tiết
Công bố trao hợp đồng gói thầu số 3 - dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) Hà Tĩnh

Công bố trao hợp đồng gói thầu số 3 - dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) Hà Tĩnh

Gói thầu:Xây dựng kênh và công trình trên kênh: Kênh N1-6, N1-7, N1-8 trên kênh N1 Kẻ Gỗ - Ký hiệu: HT/W3/2014 thuộc dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh

Xem chi tiết
1 2