Trang chủVăn bản - tài liệu

Nghị Định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính Phủ v/v quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ nhà nước.
  • Đây là quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ nhà nước.
  • 26/2020/NĐ-CP
  • Chính Phủ
  • Thủ Tướng: Nguyễn Xuân Phúc
  • 28/02/2020
  • Nghị định
  • Quản lý nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Nghị định về công tác văn thư
Mã số: 30/2020/NĐ-CP
Nghị định
Ban hành: 05/03/2020
Đây là Nghị Định quan trọng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Mã số: 68/2019/NĐ-CP
Nghị định
Ban hành: 14/08/2019
Quyết định về việc công bố tiêu chuẩn kỹ thuật
Mã số: 2657/QĐ-BNN-TCTL
Công văn
Ban hành: 26/07/2019
Tài liệu hướng dẫn sử dụng vpdt của bộ NN v/v: vai trò Văn thư
Mã số: QLVBDH_HDSD - Vanthu
Mẫu văn bản
Ban hành: 17/07/2019
Tài liệu hướng dẫn sử dụng vpdt của bộ NN v/v: dành cho lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng/ban
Mã số: QLVBDH_HDSD - Lanhdao đon vị, phong, ban
Mẫu văn bản
Ban hành: 17/07/2019
Tài liệu hướng dẫn sử dụng vpdt của bộ NN v/v: sử dụng văn bản chỉ đạo
Mã số: QLVBDH_HDSD - Vanbanchidao
Mẫu văn bản
Ban hành: 17/07/2019
Tài liệu hướng dẫn sử dụng vpdt của bộ NN v/v: sử dụng chức năng chung
Mã số: QLVBDH_HDSD - Chucnangchung
Mẫu văn bản
Ban hành: 17/07/2019
Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành theo Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT
Mã số: 03/2015/TT-BKHÐT
Mẫu văn bản
Ban hành: 22/04/2019