Trang chủADB6Báo cáo

Tài liệu Dự án ADB6 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án ADB6 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án ADB6 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Xem chi tiết

Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư quý III/2013

Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư quý III/2013 thuộc Dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (ADB6)

Xem chi tiết

Báo cáo trình Ngân hàng phát triển Châu Á / Chính phủ Việt Nam

Báo cáo trình Ngân hàng phát triển Châu Á / Chính phủ Việt Nam

Xem chi tiết
1