Trang chủTin tức - Sự kiện

Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Chiều ngày 18/4, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Ngô Thế Hiên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch cho biết: Ban cán sự đảng Bộ NN&PTNT đã phối hợp với Đảng ủy Bộ tổ chức các hội nghị tập trung tại Bộ và hội nghị tại cơ sở để phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Qua đó, giúp hiểu sâu, nắm vững những nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết, vận dụng vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Bộ, ngành để triển khai thực hiện.

Ban cán sự đảng Bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và toàn ngành kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong xây dựng, thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển ngành, lĩnh vực. Giai đoạn 2013 – 2022, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành là 2,89%/năm. Riêng năm 2022, GDP toàn ngành tăng 3,36%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,02% (năm 2013 đạt 40,7%); tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 73,06% (năm 2013 đạt 17,15%); kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt hơn 53 tỷ USD (tăng 1,85 lần so với năm 2013) góp phần quan trọng vào kinh tế chung của cả nước.

Ban cán sự đảng Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam; làm tốt công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh trên tất cả các lĩnh vực của ngành. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được ban hành khá đầy đủ, kịp thời; cơ chế, chính sách được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Nông nghiệp duy trì tăng trưởng, phát triển toàn diện, chất lượng được cải thiện; khẳng định được vị thế quan trọng trong nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực. Nông thôn phát triển văn minh, hiện đại; cơ cấu chuyển biến tích cực, tỷ trọng kinh tế công nghiệp, dịch vụ gia tăng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta sẽ phải đối mặt với những khó khăn, hạn chế như nền sản xuất nhỏ, còn thiếu liên kết. Trong khi đó, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đặt ra yêu cầu phải tuân thủ các chuẩn mực quốc tế đối với sản xuất nông nghiệp Việt Nam. Năng suất lao động trong ngành nông nghiệp còn thấp, trình độ công nghệ còn lạc hậu, cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số là cơ hội để Việt Nam hiện đại hóa nền nông nghiệp, tối ưu hóa quy trình sản xuất và phân phối, tiêu thụ nông sản. Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân, không để nông thôn, nông dân tụt hậu tiếp tục là nhiệm vụ chiến lược trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Do đó, Ban cán sự Đảng Bộ NN&PTNT đã xác định rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo trong thời gian tới, cụ thể là: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở, lực lượng to lớn trong phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam. Thứ hai, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội để củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Thứ ba, tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 8, khóa XI gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 19-NQ/TW, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, đồng thời bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị để xây dựng và phát triển đất nước. Thứ tư, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn với củng cố quốc phòng an ninh trong khu vực phòng thủ và các địa phương, khu vực biên giới, biển, đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

HNN (mard.gov.vn)

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác