Trang chủTin tức dự án

Tài liệu Dự án WB1 (Báo cáo hoàn thành, báo cáo thẩm định của cán bộ ngân hàng thế giới về Dự án)

Tài liệu Dự án WB1 (Báo cáo hoàn thành, báo cáo thẩm định của cán bộ ngân hàng thế giới về Dự án)

Tài liệu Dự án WB1 (Báo cáo hoàn thành, báo cáo thẩm định của cán bộ ngân hàng thế giới về Dự án)

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án Kexim1 (Tài liệu FS, các Quyết định dự án...)

Tài liệu Dự án Kexim1 (Tài liệu FS, các Quyết định dự án...)

Tài liệu Dự án Kexim1 (Tài liệu FS, các Quyết định dự án...)

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án Jica2  (Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở)

Tài liệu Dự án Jica2 (Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở)

Tài liệu Dự án Jica2 (Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở)

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án JiCa1 (Báo cáo hoàn thành, và các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án JiCa1 (Báo cáo hoàn thành, và các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án JiCa1 (Báo cáo hoàn thành, và các tài liệu liên quan)...

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án ADB - GMS1 (FS trình bộ phê duyệt)

Tài liệu Dự án ADB - GMS1 (FS trình bộ phê duyệt)

Tài liệu Dự án ADB - GMS1 (FS trình bộ phê duyệt).......

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án ADB8 (ý tưởng dự án, văn kiện dự án, tờ trình xin phê duyệt chủ trương...)

Tài liệu Dự án ADB8 (ý tưởng dự án, văn kiện dự án, tờ trình xin phê duyệt chủ trương...)

Tài liệu Dự án ADB8 (ý tưởng dự án, văn kiện dự án, tờ trình xin phê duyệt chủ trương...)

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án ADB6 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án ADB6 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án ADB6 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án ADB5 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án ADB5 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án ADB5 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án ADB4 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án ADB4 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án ADB4 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án ADB3 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án ADB3 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án ADB3 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10