Trang chủTin tức dự ánDự án đã hoàn thành

Tài liệu Dự án WB6 (báo cáo hoàn thành, và các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án WB6 (báo cáo hoàn thành, và các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án WB6 (báo cáo hoàn thành, và các tài liệu liên quan)

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án WB4 ( báo cáo hoàn thành, và các phụ lục liên quan)

Tài liệu Dự án WB4 ( báo cáo hoàn thành, và các phụ lục liên quan)

Tài liệu Dự án WB4 ( báo cáo hoàn thành, và các phụ lục liên quan)

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án WB3 ( báo cáo hoàn thành, và các phụ lục liên quan)

Tài liệu Dự án WB3 ( báo cáo hoàn thành, và các phụ lục liên quan)

Tài liệu Dự án WB3 ( báo cáo hoàn thành, và các phụ lục liên quan)

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án WB2 ( báo cáo hoàn thành, và các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án WB2 ( báo cáo hoàn thành, và các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án WB2 ( báo cáo hoàn thành, và các tài liệu liên quan)

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án WB1 (Báo cáo hoàn thành, báo cáo thẩm định của cán bộ ngân hàng thế giới về Dự án)

Tài liệu Dự án WB1 (Báo cáo hoàn thành, báo cáo thẩm định của cán bộ ngân hàng thế giới về Dự án)

Tài liệu Dự án WB1 (Báo cáo hoàn thành, báo cáo thẩm định của cán bộ ngân hàng thế giới về Dự án)

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án Kexim1 (Tài liệu FS, các Quyết định dự án...)

Tài liệu Dự án Kexim1 (Tài liệu FS, các Quyết định dự án...)

Tài liệu Dự án Kexim1 (Tài liệu FS, các Quyết định dự án...)

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án JiCa1 (Báo cáo hoàn thành, và các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án JiCa1 (Báo cáo hoàn thành, và các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án JiCa1 (Báo cáo hoàn thành, và các tài liệu liên quan)...

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án ADB - GMS1 (FS trình bộ phê duyệt)

Tài liệu Dự án ADB - GMS1 (FS trình bộ phê duyệt)

Tài liệu Dự án ADB - GMS1 (FS trình bộ phê duyệt).......

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án ADB6 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án ADB6 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án ADB6 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án ADB5 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án ADB5 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Tài liệu Dự án ADB5 (Báo cáo hoàn thành, các tài liệu liên quan)

Xem chi tiết
1 2