Trang chủĐấu thầu

GEF-CPMU-CS-QCBS-01: Mekong delta rural household livelihoods survey and analysis

Quyết Định
Phê duyệt Kết quả mời quan tâm và Hồ sơ mời thầu
Gói thầu GEF-CPMU-CS-QCBS-01: Tổ chức điều tra, xây dựng cơ sở dữ 
liệu và phân tích sinh kế các hộ dân nông thôn vùng ĐBSCL.
Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và
sinh kế bền vững ĐBSCL (GEF-ICRSL).

Tải về để xem chi tiết: 2022.2.21_ QĐ phê duyệt kết quả MQT và HSYC.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác