Trang chủĐảng ủy - Công đoàn - Đoàn TN

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐU ngày 20/6/2019 của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT về Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

 

Theo Kế hoạch số 51a-KH/ĐU ngày 21/6/2019 của Đảng ủy Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi về Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hôm nay ngày 12/8/2019, Đảng uỷ Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (Ban CPO) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Trường - Uỷ viên thường vụ, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và PTNT (Trực tiếp triển khai các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10); Đồng chí Phạm Đình Văn - Bí thư Đảng ủy Ban CPO, Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng uỷ, Lãnh đạo Ban CPO, Các đồng chí đảng viên thuộc các chi bộ trực thuộc và toàn bộ viên chức, người lao động Ban CPO.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Trường - Uỷ viên thường vụ, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và PTNT quán triệt về các nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020; Xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Việc tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị Khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Qua thời gian học tập, đảng viên của 7 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban CPO tiếp tục nghiên cứu kết quả học tập, quán triệt và đánh giá bài thu hoạch bằng văn bản. Đảng uỷ Ban CPO tiếp tục chỉ đạo và giám sát việc triển khai Nghị quyết của Trung ương được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác