Trang chủĐảng ủy - Công đoàn - Đoàn TN

Hội nghị: “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị 11 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư”.

Thực hiện các Kế hoạch của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số 114-KH/ĐU ngày 24/10/2019 về phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; số 110-KH/ĐU ngày 23/9/2019 về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; số 111-KH/ĐU ngày 23/9/2019 về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Hôm nay ngày 22/11/2019 Đảng uỷ Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (Ban CPO) tổ chức Hội nghị: “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị 11 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư”.

 

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Trường - Uỷ viên thường vụ, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và PTNT (trực tiếp triển khai phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 11 và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư); Đồng chí Phạm Đình Văn Bí thư Đảng ủy Ban CPO; Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng uỷ, Lãnh đạo Ban CPO; Các đồng chí đảng viên thuộc chi bộ trực thuộc và toàn bộ viên chức, người lao động Ban CPO.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 11 họp bàn về các nội dung sau: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính- ngân sách 3 năm 2020-2022; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 đến Hội nghị Trung ương 11 khóa XII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2018; Bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; Xem xét thi hành kỷ luật đảng viên; Về kết quả công tác đối ngoại và tình hình Biển Đông gần đây, chủ trương, giải pháp của ta.

 

Sau khi thông tin về những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 11 khóa XII, đồng chí Nguyễn Văn Trường nhấn mạnh, những chủ trương, quyết sách mà Hội nghị Trung ương 11 thảo luận, cho ý kiến là những nội dung hết sức quan trọng, có tính chiến lược, thể hiện tinh thần đổi mới, ý chí và sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác mọi nguồn lực vật chất, tinh thần trong nước và ngoài nước phục vụ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường cũng phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Qua thời gian học tập, đảng viên của 7 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban CPO tiếp tục nghiên cứu kết quả học tập, phổ biến, quán triệt. Đảng uỷ Ban CPO tiếp tục chỉ đạo và giám sát việc triển khai Nghị quyết của Trung ương được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả và báo cáo kết quả triển khai, thực hiện về Đảng ủy Bộ.

 

 

 

 

 

  

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác