Tiểu dự án “Đầu tư xây dựng trạm bơm Phú Mỹ” thuộc Hợp phần 2, dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB tài trợ; được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng ký quyết định phê duyệt số 1400/QĐ-BNN-TCTL ngày 14/06/2012.
Quyết định số 1400/QĐ-BNN-TCTL ngày 14 tháng 06 năm 2012 về việc phê duyệt tiểu dự án đầu tư xây dựng trạm bơm Phú Mỹ huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thuộc dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB tài trợ.
Công văn số 134/CPO-ADB5 ngày 20/02/2012 về việc Thông báo ý kiến góp ý hoàn thiện hồ sơ TKKT các tiểu dự án thuộc hợp phần 2 thuộc dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)" do ADB tài trợ.
Quyết định 395/QĐ-BNN-HTQT ngày 11/02/2010 về việc Phê duyệt dự án đầu tư "Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông" do ADB và AFD tài trợ (ADB5)