Báo cáo thẩm tra dự án trạm bơm Nhất Trai dự án ADB5
13/07/2012 14:15:24

 Báo cáo thẩm tra dự án trạm bơm Nhất Trai dự án ADB5. Thuộc dự án án " Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"

Các tin tức khác: